NDT - služby, poradenstvo a predaj v oblasti kontroly kvality materiálov a výrobkov

Nedeštruktívne testovanie (NDT) je kontrola kvality materiálov a výrobkov vykonávaná bez poškodenia integrity materiálu alebo výrobku.
Chyby v materiáloch a výrobkoch môžu vzniknúť buď počas výroby v závislosti od použitej technológie výroby (praskliny, póry, stiahnutiny…)
ale aj v rámci prevádzky a to spôsobením korózie malebo opotrebením. V súčasnosti má NDT vyššie ciele ako je len zisťovanie chýb v
materiáloch a výrobkoch. Je prostriedkom na zlepšenie kvality výrobných procesov, predchádzanie priemyselným haváriám.

 

 


Skúšanie vizuálnymi metódami (VT)

Vizuálne testovanie je tiež známe ako vizuálna kontrola. Jedná sa o jednu z najbežnejších techník, pri ktorej operátor vizuálne skúma testovaný kus. K vizuálnym metódam sa používajú optické nástroje, ako sú lupy alebo systémy napojené na počítač (známe ako „diaľkové sledovanie“). Táto metóda umožňuje detekciu korózie, nesúososti, poškodenia, prasklín a ďalších. Vizuálne testovanie je neoddeliteľnou súčasťou väčšiny ostatných typov NDT, pretože spravidla bude vyžadovať, aby operátor vizuálne hľadal chyby.

Skúšanie kapilárnymi metódami (PT)

Testovanie pomocou penetračných kvapalín zahŕňa aplikáciu tekutiny s nízkou viskozitou na testovaný materiál. Táto tekutina pred aplikáciou vývojky vsiakne do akýchkoľvek defektov, ako sú praskliny alebo pórovitosť, čo umožní prenikajúcej kvapaline presakovať nahor a vytvárať viditeľnú indikáciu chyby. Testy pomocou penetrácie tekutín je možné vykonať s použitím penetračných činidiel odstrániteľných rozpúšťadlami, vodou umývateľných penetračných činidiel alebo postemulgovateľných penetračných činidiel.

Skúšanie magnetickou práškovou metódou (MT)

Tento proces NDT používa magnetické polia na nájdenie diskontinuity na povrchu alebo v blízkosti povrchu feromagnetických materiálov. Magnetické pole je možné vytvoriť pomocou permanentného magnetu alebo elektromagnetu, ktorý vyžaduje zapojenie prúdu. Magnetické pole zvýrazní všetky diskontinuity, pretože čiary magnetického toku spôsobujú únik, ktorý je možné vidieť pomocou magnetických častíc, ktoré sú vtiahnuté do diskontinuity.

Skúšanie ultrazvukom (UT)

Ručné ultrazvukové testovanie (UT) je jednou z bežnejších nedeštruktívnych testovacích metód vykonávaných na materiáloch. Toto testovanie využíva vysokofrekvenčnú mechanickú energiu, t.j. vysokofrekvenčné zvukové vlny, na vykonávanie skúmania a merania na testovacej ploche. Ultazvukový systém UT sa zvyčajne skladá z ultrazvukového prevodníka, pulzátora/prijímača a zobrazovacej jednotky. Pulzátor/prijímač je elektronické zariadenie, ktoré môže do prevodníka vytvárať vysokonapäťové elektrické impulzy. Keď je menič poháňaný pulzátorom, generuje do materiálu vysokofrekvenčnú ultrazvukovú energiu vo forme zvukových vĺn.