Rozšírenie podnikania o nové služby v spoločnosti
VALTEC spol.s r. o.

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os 5

Miestny rozvoj vedený komunitou

Miestna akčná skupina (MAS):

MAS NAŠA LIESKA o.z.

Žiadateľ:

VALTEC spol. s r.o.

Názov projektu:

„Rozšírenie podnikania o nové služby v spoločnosti VALTEC spol. s r.o.“

Kód výzvy:

IROP-CLLD-Q156-511-003

Začiatok realizácie:

05/2022

Ukončenie realizácie

11/2022


Cieľ projektu

 

Projektom spoločnosť zavedie novú, pre spoločnosť inovatívnu službu – zváračské kurzy pre začínajúcich zváračov, pokročilých zváračov a UoZ v podobe rekvalifikačných kurzov, zváračské tréningy pre skúsených zváračov. Bude to nový produkt ako pre firmu, tak aj pre miestny trh celého územia MAS.

V území MAS Naša Lieska žiadny zahraničný subjekt neposkytuje podobné služby a nie je ani predpoklad na poskytovanie takejto služby v budúcnosti.

Popis toho, ako realizácia projektu rieši identifikované potreby (problémy) skupín, v prospech ktorých je projekt realizovaný, resp. cieľového územia.

Predmetný projekt bude v prvom rade zameraný na kvalitné poskytovanie zváračských kurzov a tréningov spoločnosťou, ktorá má na to vytvorené dostatočné priestorové podmienky vďaka svojmu viac ako 16-ročnému pôsobeniu vo zváračskom priemysle. Materiálno-technické podmienky budú vytvorené po zakúpení potrebného zváračského vybavenia.

Začínajúci zvárači potrebujú absolvovať rôzne typy zváračských kurzov pre zváranie rôznych druhov materiálov (hliník, nerez, oceľ, meď a jej zliatiny) a získať zváračský preukaz. Práve pre podporu takýchto budúcich zváračov budú slúžiť zváračské kurzy realizované žiadateľom, kde pod dohľadom odborných školiteľov s dlhoročnou praxou získajú zvárači zručnosti pre úspešný vstup na tento trh. Zváračské tréningy budú pre skúsených zváračov, ktorí potrebujú zlepšiť niektorú oblasť zo svojich zváračských zručností.

Rozšírenie podnikateľskej činnosti a vytvorenie novej služby prispeje k riešeniu problémov identifikovaných v rámci prípravy stratégie CLLD, konkrétne problémov vo väzbe na rozvoj podnikania v území MAS a s tým súvisiacim zabezpečením tvorby nových pracovných miest a zavedenie inovácií.