Servis zváracej techniky a príslušenstva

Spoločnosť VALTEC spol.s r. o. – ZVARCENTRUM poskytuje záručný a pozáručný servis zváracích zariadení a príslušenstva. Servis je vykonávaný pravidelne školenými a odborne vzdelanými servisnými technikmi.

  • záručné opravy všetkých výrobkov predaných spoločnosťou VALTEC spol.s r. o.
  • bežné opravy a nastavenia všetkých výrobkov
  • bežné a generálne opravy všetkých výrobkov
  • bežné opravy a nastavenia zváracích zariadení
  • bežné opravy a nastavenia plazmových rezacích zariadení
  • periodické prehliadky všetkých výrobkov

Ponúkané servisné balíky:

Start

29€/úkon

Analýza, vizuálna kontrola, kontrola funkcií, skúška zvárania, revízia, výstupný protokol

Kontaktujte nás
Komfort

59€ /úkon

Úkony z balíka START
+ kalibrácia, telefonická podpora, výstupný protokol

Kontaktujte nás
Profesional

71€/úkon

Úkony z balíka KOMFORT + vyčistenie zariadenia, 24 hodinový servis, výstupný protokol

Kontaktujte nás

*Uvedené ceny sú bez DPH

Obsah ponúkaných balíkov

Start Komfort Profesional
Analýza zariadenia
Vizuálna kontrola
Kontrola funkcií zariadenia
Vykonanie skúšobného zvárania
Revízia zariadenia v súlade s EN 60974-4
Výstupný protokol s popisom zistených nedostatkov a revízny certifikát s pripevnením nálepky na zariadenie
Kalibrácia zváracieho zariadenia v súlade s EN 50504 s normou
Telefonická podpora
Vyčistenie zariadenia
24 hodinový servis

Analýza zariadenia

Analýza zariadenia prebieha v 48 krokoch, pomocou ktorých sa vykoná podrobné overenie stavu zariadenia od externých pripojení, až po kontrolu vnútorných častí zváracej zostavy.

Vizuálna kontrola

Vizuálna kontrola zariadenia je fyzické skontrolovanie najviac namáhaných častí na kontrolovanom zariadení, začínajúc výkonovým spínacím prvkom, cez zvárací transformátor až po sekundárne usmernenie.

Kontrola funkcií

Kontrola funkcií znamená kontrolu všetkých akčných členov, ktoré sa podieľajú na nastavovaní zváracieho zariadenia. Sú to najčastejšie ovládacie panely, tlačidlá, kontrolky a vypínače.

Skúška zvárania

Po akomkoľvek servisnom úkone je každé zváracie zariadenie podrobené skúšobnému zváraniu pre 100% potvrdenie funkčnosti zariadenia a overenie pripravenosti stroja pre použitie v prevádzke.

Vyčistenie zariadenia

Vyčistenie zariadenia znamená kompletné rozobratie krytov zariadenia a následné veľmi dôsledné, ale pritom šetrné vyčistenie vnútorných častí stroja zahŕňajúce elektronické komponenty, chladiče, ozubené časti hnacieho mechanizmu a iné. Čistiacim médiom je stlačený vzduch. Ten je vháňaný do zariadenia a ďalej spolu s nečistotami odsávaný do špeciálneho zberného systému vyvinutého spoločnosťou Valtec pre tieto účely. Týmto spôsobom sa minimalizuje šírenie nečistôt a prachu do prostredia, kde sa nachádzajú pracovníci výroby, čo je zvyčajne bežnou praxou pri tomto úkone. Zároveň sa minimalizuje riziko poškodenia zariadenia skratom zo znečistenia a maximalizuje sa účinnosť chladiacich systémov stroja.

Telefonická podpora

Telefonická podpora znamená, že je zákazníkovi po zaregistrovaní kontaktov v servisnom oddelení dostupná 24h telefonická podpora, ktorá dokáže prípadný problém rýchlo identifikovať, posúdiť jeho závažnosť a v prípade malej poruchy problém vyriešiť po telefóne a tým minimalizovať výpadok v produkcii. V prípade komplikovaných porúch servis odporučí možné riešenie a prípadne dohodne osobnú návštevu servisným technikom na mieste poruchy a stroj pokiaľ možno opraví.
24 hodinový servis

24 hodinový servis je služba, ktorou sa zákazníkovi deklaruje skrátenie nežiadúceho výpadku zariadenia v prípade poruchy do max. 24h. Servisný technik bude upovedomený o probléme a zabezpečí, aby zákazník mohol pokračovať vo výrobe s minimálnym prestojom. Spôsoby riešenia poruchovej situácie budú dva. Prvé riešenie je opravou nefunkčného zariadenia na mieste u zákazníka za pomoci dostupných možností, zručností a náhradných dielov. Druhou možnosťou bude náhradný pracovný stroj zapožičaný zákazníkovi v prípade, že nebude možné uskutočniť opravu poškodeného zariadenia na mieste z nepredvídateľných skutočností. Zapožičanie náhradného stroja bude bezplatné po dobu vrátenia opraveného zariadenia späť ku zákazníkovi.

Kalibrácia zariadenia

Kalibrácia zváracieho zariadenia v súlade s normou EN50504, ktorá overuje/validuje, či dané zváracie zariadenie spĺňa požiadavky presnosti nastavených zváracích parametrov. Predovšetkým sa overujú výstupné hodnoty elektrického prúdu, napätia a rýchlosti posuvu zváracieho drôtu. Táto služba sa využíva a je predovšetkým určená pre prevádzky, kde sa požaduje vyššia kvalita výrobkov, kde sú presne stanovené zváracie parametre, ktoré sa musia dodržiavať. V prevádzkach, kde sa overuje kvalita zvarov na potenciálne chyby. Tiež však často využívaná u zákazníkov, ktorý si len jednoducho chcú udržiavať svoj strojový park na vysokej úrovni, v maximálnej kvalite a pripravenosti.

Výstupný protokol

Výstupný protokol sa skladá z viacerých častí. V prvej časti zákazník obdrží kompletnú správu o stave jeho zariadenia, v prípade zistenia nedostatkov budú tieto zistenia popísané v závere Protokolu o prehliadke zariadenia s popisom navrhovaného riešenia, tiež zákazníkovi doručí cenová ponuka na odstránenie zistených nedostatkov. V Druhej časti zákazník obdrží Revízny protokol podľa EN60974-4 a revíznu známku s dátumom platnosti revízie, ktoré deklarujú elektrickú bezpečnosť zariadenia.

Revízia zariadenia

Spoločnosť VALTEC vykonáva revízie zariadení v súlade s EN 60974-4, kedy zariadenie testujeme z bezpečnostného hľadiska z pohľadu ochrany zdravia obsluhy, ale tak isto aj pred prípadnými škodami na majetku.